Jongen met laptop

Privacybeleid.

Specifieke bepalingen voor digitalforyouth.be.

Algemeen

Digital for Youth hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen. In deze policy omschrijft Digital for Youth op welke manier ze uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt. Het verzamelen gebeurt met behulp van deze website alsook op andere manieren, die hieronder worden beschreven.

 

Door uw persoonsgegevens op deze website in te geven, aanvaardt u de voorwaarden van deze policy.

Uw persoonsgegevens

Op bepaalde plaatsen op deze site en/of via andere sites of kanalen van derden (waaronder sociale media), alsook op andere manieren (door ons bv. e-mails of brieven te sturen die uw persoonsgegevens bevatten), bezorgt u ons bepaalde gegevens die u identificeren of op basis waarvan wij u kunnen identificeren (zoals uw naam, e-mailadres, adres, etc.).

 

U geeft ons de toestemming om deze gegevens te gebruiken en om alle gegevens die u ons op verschillende wijzen bezorgt of waarvan wij kennis hebben via andere bronnen, waaronder publieke bronnen, op te nemen in onze databank zodat wij beschikken over een volledige databank.

 

Wij maken eveneens gebruik van cookies (door gegevens te registreren tijdens het gebruik van de website door middel van een web browser), die ons nuttige gegevens verstrekken omtrent het gebruik van onze website en haar pagina’s, de aangewende talen, statistieken omtrent het gebruik e.d.. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit aan te geven op de site. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw gegevens voor alle nuttige doeleinden gebruiken, met name:

  • voor de redenen waarvoor u ons precies toegang geeft tot uw persoonsgegevens (het antwoorden op precieze vragen, het bezorgen van de nieuwsbrief, uw deelname aan vragenlijsten en andere projecten op de site, …);
  • voor statistische doeleinden en voor onderzoek en ontwikkelingen met behulp van gegevens op onze site;
  • om te reageren op een uitdrukkelijk verzoek dat van u uitgaat.

Openbaarmaking van gegevens

Digital for Youth is geen commerciële entiteit en zal uw gegevens niet commercieel exploiteren en doorgeven aan derden, al dan niet handelspartners van Digital for Youth, zelfs niet als deze hier expliciet om zouden verzoeken.

Andere gegevens

Wij informeren u hierbij ook dat wij gegevens verzamelen die niet beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens, zoals beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Belgische Wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals informatie met betrekking tot de technologie die u gebruikt en statistische gegevens die verband houden met onze website.

 

In dit verband maken wij gebruik van diverse technologieën voor het verzamelen van informatie (gebruik van verschillende soorten cookies, pixeltags, webbeacons, GIF’s of andere vergelijkbare technologie, enz.). Wij verzamelen deze informatie in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uw rol in het beschermen van de persoonlijke levenssfeer

Digital for Youth registreert uw gegevens zoals u ze heeft bezorgd en zoals ze uw gegevens heeft kunnen verzamelen. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken, bij te werken, te verbeteren, te verwijderen, over te dragen en om de gegevensverwerking te beperken of tegen de gegevensverwerking bezwaar te maken door via mail contact op te nemen met Digital for Youth via het volgende adres: info@digitalforyouth.be

 

Wij verbinden ons ertoe uw verzoeken op grond van de AVG zo snel mogelijk te onderzoeken en te behandelen.

 

U kunt op elk moment de informatie die op u betrekking heeft beperken door ons een bericht te sturen of door de voorziene opt-out procedures te volgen. Hiervoor kunt u de adressen gebruiken die hier specifiek voor zijn voorzien op de website in kwestie, in de berichten die u zijn toegestuurd of het algemene adres en telefoonnummer dat in deze Policy vermeld wordt.

Bescherming van gegevens

Digital for Youth heeft alle beschikbare veiligheidsmaatregelen genomen op contractueel, technisch en administratief vlak, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Minderjarigen

Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar, is de verwerking van gegevens alleen rechtmatig wanneer de toestemming of machtiging tot toestemming wordt verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

Uitgangspunt bij de verwerking

Wij verwerken uw gegevens op een wettige manier, voor specifieke doeleinden en zonder gegevens te verzamelen of te bewaren op een wijze die disproportioneel is in het licht van deze doeleinden. Wij bewaren ze niet langer dan redelijkerwijze nuttig is in het licht van deze doeleinden.

Verantwoordelijke voor de verwerking: Digital for Youth

Contactgegevens:

 

Digital for Youth vzw

Ubicenter

Philipssite 5 bus 13
3001 Heverlee

 

T +32 16 28 49 78

M info@digitalforyouth.be

 

Laatst bijgewerkt in: december 2021

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 2 274 48 00 (GBA).