Digital for Youth toont de weg naar verandering

Digital for Youth toont de weg naar verandering

DNS Belgium richtte samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op met als doel digitale inclusie in ons land te bevorderen.  Het is één van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is wel het initiatief waarmee we de grootste maatschappelijke impact hebben. 

DNS Belgium investeert dan ook veel middelen – ca. 80 procent van alle middelen voor MVO-activiteiten – arbeidskracht en -uren in Digital for Youth. ‘Niet onlogisch dat we van zo’n belangrijke investering willen weten wat ze opbrengt’, zegt Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator bij DNS Belgium en bestuurslid bij Digital for Youth. Opbrengst gaat hier niet over centen, maar over de maatschappelijke impact. ‘Daarom hebben we in samenwerking met Eva Wuyts van de UCLL instrumenten ontwikkeld die onze sociale impact kunnen meten’.

Vier invloedsferen

Om de impact van Digital for Youth correct te meten, ontwikkelde Eva Wuyts samen met medewerkers van Digital For Youth eerst hun Theory of Change op basis van vier invloedsferen:

  1. sfeer van controle
  2. sfeer van directe invloed
  3. sfeer van indirecte invloed
  4. sfeer van interesse

De impact en invloed die Digital for Youth uitoefent, beginnen natuurlijk bij haar activiteiten. Digital for Youth zamelt laptops in bij bedrijven en organisaties, en herstelt deze in nieuwstaat.

 
Jeugdorganisaties die naar aanleiding van projectoproepen via de Koning Boudewijn Stichting een dossier indienen, maken – op basis van de sterkte van hun dossier – kans om laptops te ontvangen. De organisaties krijgen eveneens een gebruikershandleiding, een soepel garantiebeleid gedurende zes weken en een financiële ondersteuning van 50 euro per laptop.

 
Dit wordt in de Theory of Change ‘de sfeer van controle’ genoemd.

Drie wegen van verandering

Via deze acties heeft Digital For Youth directe invloed op de jeugdorganisaties die de laptops ontvangen. 

 

Afhankelijk van de manier(en) waarop een organisatie de laptops inzet in hun werking, onderscheiden we drie wegen van verandering:

  1. Jeugdorganisaties die de laptops ontvangen kunnen allerlei digitale activiteiten organiseren, zoals huiswerkbegeleiding of lessen digitale vaardigheden en mediawijsheid.
  2. Ze kunnen de laptops vrij ter beschikking stellen van jongeren en hun omgeving in een ICT-lokaal in de organisatie.
  3. Tot slot kunnen de organisaties de laptops ook aan kwetsbare jongeren schenken voor thuisgebruik.

Veranderingen bij jongeren én organisaties

Via elk van deze 3 wegen van verandering hebben de organisaties indirecte invloed op de jongeren die de laptops gebruiken.

 

De jongeren ontwikkelen digitale vaardigheden, ze leren digitale informatie opzoeken en verwerken, én ze zijn beter beschermd tegen de gevaren van de digitale wereld. Ze kunnen volwaardig participeren aan het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

 

Ook bij de organisaties zorgt Digital For Youth voor veranderingen. Via de laptops kunnen organisaties groeien in aanbod en bereik. Ze kunnen hun werking en imago professionaliseren waardoor ze meer jongeren aanspreken, maar ook gemakkelijker lokale partnerschappen aangaan. Daarnaast krijgen ze ook een beter zicht op de digitale noden van hun publiek.

 

Deze veranderingen in de sfeer van indirecte invloed dragen op hun beurt bij aan de ultieme doelstellingen van Digital For Youth in de sfeer van interesse: vermindering van schooluitval en betere arbeidscarrières, de digitale kloof verkleint, en de sociale inclusie neemt toe.

 

Kwetsbare jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en hebben – vaak voor het eerst – het gevoel erbij te horen. Ze krijgen de kans om volwaardig aan de informatiemaatschappij deel te nemen en kritisch participerende burgers te worden.

 

Tot slot heeft Digital for Youth ook een impact op het milieu: door de donaties kopen organisaties zelf minder laptops aan, wat voor vele een aanzienlijke besparing is en zorgt voor een significante reductie van CO2.

 
 

Laptopdonaties hebben een grote impact op jongerenorganisaties

Laptopdonaties hebben een grote impact op jongerenorganisaties

DNS Belgium richtte samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op met als doel digitale inclusie in ons land te bevorden.  Het is één van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is wel het initiatief waarmee we de grootste maatschappelijke impact hebben. 

 

Via drie projectoproepen per jaar doneert Digital for Youth laptops aan jeugdorganisaties die zich inzetten om digitale inclusie te bevorderen en jongeren digitale vaardigheden bij te brengen. Om neutraliteit te garanderen, staat de Koning Boudewijnstichting in voor de oproepen en de beoordeling van de ingezonden dossiers.

 

Uiteraard hebben de gedoneerde laptops een grote impact op jongeren. Toegang tot een laptop helpt hen digitaal vaardig te worden, huiswerk te maken, mediawijzer te worden… Maar ook op de organisaties zelf hebben de donaties een grote impact. Dat blijkt uit de studie die DNS Belgium liet uitvoeren om de impact van Digital for Youth te meten

"De steun van Digital for Youth heeft ervoor gezorgd dat onze organisaties nu betrokken is bij de Lierse Digibank."


Welke organisaties kregen laptops?

In 2021 ontvingen 75 organisaties in totaal 1.399 laptops.

 

Uit de impactstudie blijkt dat organisaties die in 2021 steun kregen van Digital for Youth vooral actief zijn in bijzondere jeugdzorg, kansarmoede en onderwijs. Andere organisaties werken rond gender, cultuur of arbeidsmarktbegeleiding, of met nieuwkomers.

Organisaties verschillen sterk in bereik. De helft van de organisaties bereikt maximaal honderd jongeren, een derde tussen de 100 en de 500 en bijna één op vijf bereikte in 2021 meer dan 500 jongeren.

 

De donaties variëren tussen 3 en 50 laptops per organisatie. 

Laptops van hoge kwaliteit

Van alle laptops die in 2021 verdeeld werden, waren er slechts 55 die na verloop van tijd definitief defect waren (4%). Er deden zich relatief weinig technische problemen voor met de laptops, 45% van de organisaties had slechts een paar keer per jaar problemen en 28% zelfs nooit. In geval van problemen kon 37% van de organisaties die onmiddellijk of dezelfde dag oplossen, 93% in dezelfde week.  

 

We kunnen dus wel stellen dat de laptops die Digital for Youth inzamelt en in nieuwstaat herstelt van hoge kwaliteit zijn en dat ook de dienstverlening dat is.

Waarvoor worden de laptops gebruikt?

Organisaties die laptops krijgen van Digital for Youth zijn volledig vrij in wat ze met die laptops doen. 

Bijna twee derde van de laptops wordt gebruikt voor georganiseerde digitale activiteiten onder begeleiding. Dat gaat dan hoofdzakelijk over jongeren digitale basisvaardigheden bijbrengen en huiswerkbegeleiding. In mindere mate gebruiken de organisaties de laptops in de begeleide activiteiten voor arbeidsmarktbegeleiding, om te programmeren of om vaardigheden in digitale content creatie (video, muziek, grafisch,…) of mediawijsheid aan te leren.

"Met de laptops konden we een uitleendienst ontwikkelen en ons aanbod uitbreiden en versterken. We gebruiken de laptops ook voor onze workshops media-educatie. Zo bereiken we een breder en diverser doelpubliek."

 

Een derde van de gedoneerde laptops wordt vrij ter beschikking gesteld in de organisatie of meegegeven aan jongeren voor thuisgebruik. In dat laatste geval is dat meestal voor een periode van een schooljaar of krijgen jongeren de laptop permanent. De meeste organisaties ondersteunen de jongeren in het gebruik van de laptop.

Een groter aanbod aan activiteiten

Maar liefst 75 procent van de organisaties die in 2021 laptops ontving, zegt dat hen dat versterkt heeft in hun ambities om te werken aan digitale inclusie. Circa 65 procent van de organisaties kon dankzij de laptops meer of nieuwe activiteiten aanbieden of zijn aanbod diversifiëren. Jeugdorganisaties die laptops ontvangen kunnen allerlei digitale activiteiten organiseren, zoals huiswerkbegeleiding of lessen digitale vaardigheden en mediawijsheid.

 

Een breder aanbod heeft een positieve invloed op de zichtbaarheid en het imago van de organisaties waardoor ze meer jongeren kunnen aantrekken. Ongeveer de helft van de bevraagde organisaties gaf aan dat ze binnen hun doelgroep een groter publiek bereiken en zegt dat zijn imago verbeterd is.

"De donatie heeft een nieuwe dynamiek in ons team op gang gebracht en stelt ons in staat ook oudere jongeren te bereiken. Ons publiek is van alle leeftijden en ze hebben allemaal te maken met een digitale kloof. Soms wordt die zelfs groter met de leeftijd. Daarom zullen we in de toekomst andere digitale workshops organiseren."

 

Als je meer jongeren bereikt, kan dat ervoor zorgen dat je een nog beter zicht krijgt op hun digitale noden en dat organisaties zich nog sterker bewust worden van de problematiek van digitale uitsluiting. Meer dan 60 procent van de bevraagde organisaties zegt dat dat effectief het geval is.  

Minder kosten en minder CO2

De laptops die Digital for Youth verdeelt, hebben natuurlijk ook een financiële impact op organisaties. Slechts 3 van de 75 organisaties geven aan dat ze zelf evenveel laptops zouden hebben aangekocht als ze mochten ontvangen van Digital for Youth. 6 organisaties zouden meer dan de helft van het gedoneerde laptops hebben aangekocht, 23 minder dan de helft en 35 organisaties helemaal geen. Dit toont duidelijk het beperkte budget van jongerenorganisaties voor digitalisering. Conservatief geschat maken de donaties de aankoop van minstens 178 nieuwe laptops overbodig, wat overeen komt met een besparing van minstens 44 ton CO2. 

 

En er zijn naast de aankoop van nieuwe laptops, nog een pak andere kosten die de organisaties dankzij de donaties niet hoeven te maken. Denk bijvoorbeeld aan het laten herstellen van oude toestellen, de huur van toestellen, het aankopen van vervangingsonderdelen…

 

 

Naast effecten op de organisaties hebben de laptops uiteraard ook effect op de jongeren. Dit bespreken we in een volgend artikel.

 

Digital for Youth brengt verandering in het leven van jongeren

Digital for Youth brengt verandering in het leven van jongeren

DNS Belgium richtte samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op met als doel digitale inclusie in ons land te bevorden.  Het is één van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is wel het initiatief waarmee we de grootste maatschappelijke impact hebben. 

 

Via projectoproepen schenkt Digital for Youth laptops aan jeugdorganisaties die zich inzetten om digitale inclusie te bevorderen en jongeren digitale vaardigheden bij te brengen. Samen met de jeugdorganisaties maakt Digital for Youth sinds 2019 een wezenlijk verschil in het leven van jongeren. Dat blijkt uit de studie die DNS Belgium liet uitvoeren om de maatschappelijke impact van Digital for Youth te meten. 

 

 

De impact die de laptops hebben op de levens van jongeren hebben, hangt voor een groot deel af van de manier waarop de jeugdorganisaties de laptops inzetten in hun werking.  


Digitale vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkelen 

Het grootste deel van de organisaties die laptops ontvingen organiseren er allerhande digitale activiteiten mee. Ongeveer 60 procent van de gedoneerde laptops wordt gebruikt voor huiswerkbegeleiding, workshops digitale veiligheid en mediawijsheid, lessen programmeren of digitale contentcreatie, arbeidsmarktbegeleiding…  

 

Jongeren die eraan deelnemen ontwikkelen levensbelangrijke digitale basisvaardigheden. Ze leren online informatie op te zoeken en te verwerken en ze zijn beter beschermd tegen de gevaren van de digitale wereld zoals cyberpesten, cybercrime, phishing… 

 

Jongeren ontdekken nieuwe interesses en ontwikkelen ongekende talenten. Dat is minstens zo belangrijk, want daardoor vergroot hun zelfvertrouwen en krijgen ze het gevoel erbij te horen.  

"Het is duidelijk dat de jongeren zich gewaardeerd voelen door wat ze leren, zowel binnen hun gezin als bij hun vrienden op school. Zij voelden zich deel uitmaken van een samenleving en niet langer een outcast."


Volwaardig participeren aan onderwijs en arbeidsmarkt 

Ongeveer een derde van alle organisaties die laptops kregen, stelt die vrij ter beschikking van jongeren (en soms ook van buurtbewoners) in een computerlokaal. Uit onze impactstudie blijkt dat de laptops vooral gebruikt worden om online lessen te volgen, huiswerk te maken en de schoolcommunicatie op te volgen. Het maakt de volwaardige participatie van jongeren aan het onderwijs mogelijk en vermindert schooluitval.  


Jongeren gebruiken de laptops ook om werk of een stageplek te zoeken, een CV te schrijven, te solliciteren… waardoor ze volwaardig deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Niet onbelangrijk: in de computerlokalen komen ook jongeren met familieleden of andere buurtbewoners om hun digitale administratie in orde te brengen en digitaal te communiceren met overheidsdiensten. Uit ons onderzoek blijkt ook dat de toegang tot computers en het internet ook belangrijk is ter ontspanning bv. om te gamen.  


De helft van de organisaties stelt niet alleen de laptops ter beschikking maar maakt de jongeren ook digitaal wegwijs. Vrijwel alle organisaties helpen jongeren met vragen of technische problemen. 

"Velen van de kwetsbare jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond die we begeleiden werkten voor het eerst met een laptop. De vaardigheden die ze ontwikkelden zijn van heel grote waarde in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De grote zorg waarmee ze met het materiaal omgaan, geeft blijk van hun appreciatie."


Positief effect op het hele gezin 

Sommige organisaties kiezen ervoor de laptops aan kwetsbare jongeren te geven voor thuisgebruik. Het gaat om ongeveer een vijfde van de gedoneerde laptops. Bijna de helft van die laptops blijft permanent bij de jongeren. De andere helft keert binnen het jaar terug naar de organisatie, een derde zelfs binnen de maand. De laptops worden dan aangeboden om een concrete, dringende nood te ledigen. 

 

Onze impactstudie toont aan dat de verandering die een laptop in dit geval teweegbrengt in de levens van jongeren vergelijkbaar is met de effecten van een computerlokaal waar laptops vrij beschikbaar zijn. Maar het gebrek aan technische ondersteuning of opleiding kan het positieve effect vrij sterk beperken.  

"De laptop die jongeren na een tijd permanent mee naar huis krijgen speelt een cruciale rol in het verhogen van hun zelfredzaamheid. Dankzij de laptop kunnen ze nog meer hun eigen leertraject in handen nemen en ook thuis echt zelfstandig verder werken."

Een bijkomend positief effect is dat de laptop niet alleen bij de jongere zelf bepaalde veranderingen optreden, maar ook bij andere gezinsleden. Dat is enerzijds omdat jongeren de laptop bijvoorbeeld ook gebruiken om de digitale administratie van het gezin op te volgen. En anderzijds opdat ook andere gezinsleden de laptop gebruiken. 


Het spreekt voor zich dat de laptops een wezenlijk verschil maakten voor schoolgaande jongeren in de periodes van lockdown tijdens de coronacrisis. 

De laptopdonaties van Digital for Youth hebben niet alleen een grote impact op de levens van jongeren, de donaties veranderen ook heel wat voor de jeugdorganisaties die laptops ontvangen

Overleven in een digitale maatschappij

Overleven in een digitale maatschappij

Buurtwerk ’t Lampeke vzw is een buurtwerking in Leuven die al meer dan vijftig jaar strijdt tegen armoede, kansarmoede en sociale uitsluiting. De organisatie doet dat op verschillende locaties in Leuven met een dagopvang voor baby’s peuters en hun ouders, een gezinswerking met jonge ouders, een kinderwerking (Fabota) en jongerenwerking (Den Tube), én met een buurthuis voor volwassenen en gezinnen.

 

 

De vzw bestrijdt (kans)armoede op drie manieren. ‘Enerzijds is er een brede basiswerking: buurtmaaltijden, een tweedehandswinkel, speelpleinwerking, huiswerkbegeleiding, groepsactiviteiten zoals naar het theater gaan… Daarnaast versterken we via projectwerking de talenten van de mensen. En tot slot proberen we te wegen op het beleid om structurele verandering teweeg te brengen’, licht Karin Nelissen, algemeen coördinator van de organisatie toe. ‘Dat doen we op lokaal en Vlaams niveau, maar ook bv. op scholen, met onder andere ervaringsgetuigenissen, studiedagen. We creëren ook regelmatig inspirerend materiaal zoals documentaires, boeken… om zo tot maatschappelijke verandering te komen.’


‘We streven naar een sociale mix: arm en rijk moeten elkaar beter leren kennen en samen dingen doen. Zo ontstaat er verbindingen tussen mensen én kansen om vooroordelen weg te werken.’ Ondersteuning in studie, werk en leven

In 2020 diende buurtwerk ’t Lampeke een dossier in bij de Koning Boudewijnstichting om laptops te krijgen. ‘We hebben in ons dossier gefocust op jongeren en de ondersteuning die we hen bieden in hun studies, werk en leven.’ 


‘We zagen dat heel wat jongeren en kinderen hun schoolwerk maken op hun smartphone. Dat is natuurlijk niet handig of efficiënt’, zegt Karin. ‘Voor ongeveer alles wat je vandaag wil doen heb je internet nodig. Extra laptops kunnen daarbij een wezenlijk verschil maken voor onze jongeren.’  


‘We krijgen af en toe wel eens oude laptops van mensen, maar die zijn vaak van slechte kwaliteit, met verouderde programma’s. Daar komen we niet ver mee’, gaat Karin verder. ‘Van Digital for Youth kregen we degelijke, performante laptops. Die helpen onze jongeren echt om schoolwerk te maken, om te solliciteren, om deel te nemen aan de digitale maatschappij.’
IT gaan studeren

Voor een groep jongeren organiseert de werking wekelijkse studiebegeleiding. Daar komen deze laptops natuurlijk goed van pas. ‘Er zijn heel wat scholen die hun leerlingen een laptop in bruikleen geven, maar dat is vaak gekoppeld aan bepaalde voorwaarden of een hoge waarborg, waardoor sommige leerlingen uit de boot vallen’, zegt Karin. ‘Die jongeren hebben wij in alle vertrouwen een laptop geschonken.’

 

Dat de schenking van Digital for Youth een wezenlijk verschil maakt voor de jongeren, bewijzen de verhalen van de jongeren die door  buurtwerk ’t Lampeke geholpen worden. ‘De laptops en de ondersteuning hebben voor hen deuren geopend’, zegt Karin. ‘We hebben zelfs jongeren die IT zijn gaan studeren. Ik zeg niet dat dit volledig te danken is aan de laptops, maar ze hebben zeker een belangrijke rol gespeeld. Zonder de laptops was de kans veel kleiner dat ze gekozen hadden voor die studie, terwijl veel jongeren toch net dromen van een job in IT.’ 

Geen eenmalige oplossing

De digitalisering van onze maatschappij zet zich snel voort. Daardoor blijft de nood aan computers groot. ‘Het is niet iets wat je eenmalig oplost’, aldus Karin. ‘Het is duidelijk dat we nieuwe laptops nodig blijven hebben voor onze mensen. En we zullen dossiers indienen telkens die nood er is, want we hebben vanuit de eigen organisatie niet het geld om laptops te kopen.’


‘We leveren maatschappelijk relevant werk en worden daar al 50 jaar voor erkend, maar we zijn sowieso afhankelijk van subsidies. En subsidies hangen af van beleidsmakers, van politiek, van decreten die op dit moment in de weegschaal liggen. Dan is het afwachten wat onze naam en onze rijke geschiedenis  betekenen voor de beslissingen die genomen zullen worden..’


Het duurzame verhaal van (meer dan 50 jaar) buurtwerk ‘t Lampeke is waardevol. Het toont aan hoe belangrijk het is dat de overheid sterk investeert in dit soort werkingen. In plaats van het verminderen van de subsidiemogelijkheden, zou er net meer geïnvesteerd moeten worden. Het is tegelijk overduidelijk dat de overheid in de toekomst nog meer moet inzetten op mensen die digitaal uit de boot vallen. Dit kan ook gebeuren in een samenwerking tussen overheid en de bedrijfswereld.

 
 
 

Mentale ruimte

Karin geeft dus terecht aan dat er op het vlak van digitalisering nog veel werk aan de winkel is. ‘Het probleem zal kleiner worden omdat steeds meer jonge mensen hiermee opgroeien. Maar het blijft duur en er zijn altijd jongeren en ouders die helemaal in de knoop liggen met de digitale maatschappij. Ook oudere mensen hebben zonder twijfel nood aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden.’ 

 

Dat gaat volgens Karin niet alleen over middelen, maar ook over mentale ruimte. ‘Dat is iets wat mensen in armoede eenvoudigweg niet of te weinig hebben. Er komen in onze werking mensen die nadenken over wat ze met een halve euro gaan doen, omdat ze weten dat ze op het einde van de week geen geld meer over hebben om eten te kopen voor hun kinderen. Deze mensen gaan in overlevingsmodus: ze leven van dag tot dag en kunnen aan niets anders denken. Die mensen moet je niet komen vertellen dat ze aan hun digitale vaardigheden moeten werken. Dat kan er simpelweg niet bij.’ 

Randstad

Randstad Group Belgium schenkt 600 laptops aan Digital for Youth.

Als gevolg van de vernieuwing van de IT-omgeving verving Randstad Group 600 afgeschreven laptops door nieuwe toestellen. In het kader daarvan ging de HR-dienstverlener op zoek naar een goed doel. Het kwam al snel bij Digital For Youth uit.

Ook vandaag nog hebben niet alle jongeren in België toegang tot een computer, om te exploreren en te leren wanneer zij dat willen. HR-dienstverlener Randstad Group Belgium besliste daarom om 600 afgeschreven laptops te doneren aan Digital For Youth, een initiatief dat oude toestellen opnieuw in orde brengt voor een tweede leven bij sociale projecten in België. De focus dit jaar ligt op jeugdorganisaties die gratis laptops kunnen aanvragen. Randstad Group wil zo zijn steentje bijdragen om de digitale kloof in België te dichten

“Digitale vaardigheden worden zowel in de scholen, op het werk als in het zoeken en vinden van werk alleen maar belangrijker. We zijn blij om door deze schenking een steentje bij te dragen aan het verkleinen van de digitale kloof en zo indirect aan de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast beantwoordt het project aan onze milieudoelstelling om reeds gebruikte computers niet verloren te laten gaan”, duidt het bij Birgit Wachtelaer, CSR Advisor bij Randstad Group Belgium.

“Digital For Youth wil alle jongeren in ons land veilige en vlotte toegang tot ICT bieden. De instroom van bedrijfslaptops blijft broodnodig voor ons. Daarom roepen we bedrijven op om ons afgeschreven laptops te doneren voor een tweede leven bij een kind of jongere. Bedrijven zoals Randstad Group die via ons laptops doneren, maken een grote maatschappelijke impact. Ze ontwikkelen het digitale talent voor morgen én ze maken een wezenlijk verschil voor jongeren”, aldus Sylvie Kedzierski, Strategic Partnerships Director bij Digital For Youth.

Over Randstad Group Belgium

Randstad Group Belgium telt meer dan 2.400 medewerkers in 147 kantoren en 187 inhouse locaties.  De human resources-dienstverlener is marktleider op het vlak van uitzendarbeid, outplacement en rekrutering. Daarnaast is Randstad een cruciale speler op het vlak van opleidingen, career development en coaching, payrolling, interimmanagement, recruitment process outsourcing (RPO), hr-consultancy en project sourcing. In 2021 had Randstad Group Belgium  een impact op het (professionele) leven van meer dan 190.000 mensen.

In België realiseerde Randstad Group in 2021 een omzet van 1,6 miljard euro. Wereldwijd is Randstad de grootste hr-dienstverlener.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u terecht bij

  • Wim Van der Linden op 0472 68 56 17 voor Randstad Group
  • Sylvie Kedzierski op 0476 566 766 voor Digital for Youth VZW